['mænɪdʒmənt]

                          [kən'sʌltɪŋ]

                                             [kəmju:ni'keiʃən]